AITAME HOOLIDA -

ÕPIME KOOS JA

JAGAME KOGEMUSI!

KOOLITUSED

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad

Perearstid ja -õed

Kooli-, kodu- ja statsionaaride õed

Psühholoogid, tugiisikud, hooldustöötajad

 • Koduõdede täiendkoolitused (Kooskõlastatud ÕL-ga)
 • Dokumenteerimine – kodu- ja pereõdedele
 • Koolitused kooliõdedele
 • Koolitused hooldustöötajatele

Koolitused viiakse läbi:

Eesti ja vene keeles.

Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal.

Soovi korral viime koolituse läbi asutuses kohapeal.

Üldine õppekorraldus

 • Teave isikuandmete töötlemise kohta
 • Kvaliteedi tagamise põhimõtted
 • Koolitusele registreerimine
 • Koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimused
 • Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
 • Koolituse eest tasumine
 • Väljastatavad dokumendid
 • Koolitusest loobumine
 • Õppekeskkond
 • Tagasiside täienduskoolituste kohta

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut, võttes arvesse epidemiologist olukorra Eestis, on valmis korraldama kiirkoolitusi kaugõppe vormis järgmistel teemadel: õendusabi ja hooldusteenuse osutamine hooldekodudes, COVIDi leviku ennetamine ja tõrje.

 

Meie meeskonnas on tuntud asjatundjad nii õendus-, hooldusteenuse korraldamise osas kui ka nakkushaiguste ennetamise osas.

 

Kui soovite tellida koolitust või saada lisainfot, võtke julgelt ühendust.

 • IV HAI ÕENDUSKONVERENTS JÕHVIS

  KONVERENTS “Tervisemured vanemas eas”

  Seoses rahvusvahelise eakate päevaga, 01.10.2024.a, korraldame järjekordse õdede konverentsi Jõhvis, et juhtida rohkem õdede ja teiste tervishoiutöötajate tähelepanu eakate terviseprobleemidele.

   

  Teemaks vanemaealised inimesed meie kõrval, kes vajavad õdede ja teiste tervishoiutöötajate poolset moraalset toetust ja motiveerimist oma iseseisva elu ja tervisemuredega hakkamasaamisel.

  Toimumise aeg:

  01.oktoober 2024.a

  Sihtrühm:

  Õed, sotsiaaltöötajad, hooldekodu personal

  Täienduspunkte:

  7

  Keel:

  eesti keel, töötoad eesti ja vene keeles

  Toimumise koht:

  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Jõhvi õppehoone (Kutse 13, Jõhvi)

  Algus:

  10.00

  Planeeritav lõpp:

  17.00

  Korraldaja: MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut koostöös OÜ-ga Meedik Koolitus

  Hind: 70 EUR

  Registreerumine: meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com kuni 11.septembrini 2023

  Konverentsi teemad : Dementsusega inimese mõistmine/aitamine/suunamine/elukvaliteet; ravimite koos- ja kõrvaltoimed; sotsiaalteenused eakatele; abivahendid (ka stoomikotid) ja nende soetamine

   

  Töötoad: dementsusega inimese mõistmine, ravimite koos- ja kõrvaltoimed, abivahendid ja nende soetamine

 • + KODUÕDEDE BAASKOOLITUS

  KODUÕDEDE BAASKOOLITUS

  Koolitus on kooskõlastatud Eesti Õdede Liiduga

   

  Õppekava koostamise alus:

  Koduõenduse tegevusjuhend

  (Eesti Õdede Liit, Eesti Haigekassa, Koduõdede Seltsing, 2015)

  Kursus toimub moodulõppena:

   

  Kursus koosneb 3-st moodulist. Kaks esimest moodulit on 3-päevased, kus toimuvad loengud ja arutelud koduõenduses vajalikel teemadel.

   

  Kolmas moodul on ühepäevane, kus toimub esimeses moodulis antud juhiste põhjal koostatud koduõenduslugude ettekandmine ning arutelu.

  Moodulid toimuvad:

  Koolitus toimub eesti keeles

  I moodul       18.-20.09.2024

  II moodul      16.-18.10.2024

  III moodul     06.11.2024

   

  Kokku: 56h loenguid + 9h iseseisvat tööd

  Toimumiskoht: Zoom keskkond

  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

   

  65 tundi, millest 56 tundi on kontaktõpet ja 9 tundi iseseisvat tööd.

  Õpiväljundid

  Koolituse läbinu teab:

  1. koduõenduse eesmärki ja koduõe rolli;

  2. koduõendusteenuse osutamisel lähtuvatest tegevusjuhenditest ja seadustest, sh Tervisekassa ja Terviseameti nõuded;

  3. patsiendi õepoolse hindamise, sh  inteRAI põhimõtteid;

  4. meeskonnatöö olulisusest koduõendusteenuse osutamisel koos teiste tervishoiuspetsialistide ning patsiendi ja tema lähedastega;

  5. õendusdokumentatsiooni täitmise olulisust;

  6. õendusdiagnooside, sh ka õendussekkumiste ja -tulemuste (ehk NANDA, NIC ja NOC), kasutamisest õendusplaani koostamisel.

  Koostab iseseisva tööna koduõendusloo vastavalt Koduõenduse tegevusjuhendile - esitab kirjalikult ja kaitseb seda ning saab koos parandusettepanekutega tagasisidet.

  Õppe sisu

   

  I moodul:

  Koduõenduse eesmärgid, väärtused, eetilised probleemid; koduõe roll ning töökorraldus.

  Koduõenduse tegevusjuhend.

  Koduõenduses kasutatav dokumentatsioon.

  Andmekaitse, terviseamet, koduõenduslitsentsi taotlemine.

  Juhtumi korraldus ja sellega seotud juriidilised aspektid.

  II moodul:

  InteRAI.

  Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamine, kukkumis- ja lamatisrisk.

  Koduõenduslugu ja selle täitmine. NANDA õendusdiagnoosid.

  Patsiendi tervisekäitumise toetamine, patsiendiõpetus.

  Ennast säästev ning abistav suhtlemine patsiendi ja perega.

  Nakkustõrje, hügieen, jäätmekäitlus.

   

  III moodul: Iseseisvate tööde arutelu

  Iseseisev töö:

  Koostada eesti keeles õenduslugu ühe koduõenduspatsiendi juhtumibaasil kasutades koolitusel käsitletud materjal.

   

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

  Kursuse lõpetamisel saab osaleja tunnistuse, kui kursuslane on läbinud 100 % (65 tunni ulatuses) kursuse mahust ning on koostanud õendusloo ühe kodõenduspatsiendi näitel vastavalt koolitusel saadud teadmistele.

  Osaleja saab tõendi, kuhu on märgitud läbitud koolitustundide hulk ning kas on esitanud ja kaitsnud oma koduõenduslugu.

  Osavõtutasu:

   

  560 EURi, kolm moodulit

  Hind sisaldab 7 – päevast koolitust, iseseisva töö analüüsi ja õppematerjale.

   

  I moodul 240 EUR, II moodul 240 EUR, III moodul 80 EUR

  Üks koolituspäev ERALDI 85 EUR

   

 • + ÕE TEENUSE OSUTAMINE ÜLDHOOLDEKODUS

  ÕETEENUSE OSUTAMINE ÜLDHOOLDEKODUS

  Koolitusprogramm on kooskõlastatud Eesti Õdede Liidu (EÕL) koolituse kooskõlastamise komisjoni otsusega 14. Jaanuaril 2022 aastal

   

  Sihtgrupp ja alustamise tingimused - õed, kes on registreeritud tervishoiutöötajate registris ning on läbinud lisaks koduõdede baaskoolituse, töötavad või planeerivad töötamist hoolekandeasutuses.

   

  Õppe eesmärk: Anda hooldekodudes töötavatele õdedele, ülevaade hoolekandeasutuste elanikele õendusteenuste osutamisest elanike eripära arvestades (sh eakus, kroonilised haigused, vaimne tervis) ja rõhutades patsiendi seisundi hindamise olulisust.

  Koolitus toimub eesti keeles

   

  Toimumiskoht: ZOOM keskkonnas

   

  I moodul       13.-15.03.2024 (24 akh)

  II moodul      10.-12.04.2024 (24 akh)

  III moodul     02.05.2024 (8 akh)

   

       Koolituse tasu osavõtjale on 560 EURi.

   

       Tasuda saab moodulite kaupa: 240 EUR, 240 EUR ja 80 EUR.

   

       Hind sisaldab 7-päevast koolitus, iseseisva töö analüüsi ja õppematerjale.

  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

   

  65 akadeemilist tundi, millest 56 tundi on kontaktõpet ja

  9 tundi iseseisvat tööd – õendusloo koostamine.

  Iseseisev töö:

  Koostada eesti keeles õenduslugu ja hindamise plaan, vastavalt InterRai materjalile, ühe üldhooldekodu kliendi kohta, kasutades koolitusel käsitletud materjal.

  Koolituse õpiväljundid:

  Koolituse läbinu:

  • Saab ülevaate õendusteenuse osutamisel hoolekandeasutustes kehtivatest õigusaktidest ja juhenditest ning vajalikust aruandlusest.
  • Oskab planeerida oma igapäevatööd vastavalt õendusteenuse osutamise eesmärkidele ja õe rollile hoolekandeasutuses, lähtudes kehtivatest nõuetest.
  • Kasutab igapäevatöös õendusteenuse kvaliteedi nõudeid. Tõstab õendusteenuse kvaliteeti läbi patsiendi ohutuse kultuuri arendamise.
  • Teab ja kasutab erinevaid hindamisinstrumente (sh InterRai, Bradeni skaala, MORSE skaala, ADL ja vajadusel IADL) patsiendi ohutu ja efektiivse toimetuleku tagamiseks üldhooldekodus.
  • Teeb koostööd hoolekandeasutuse personaliga, teiste tervishoiuspetsialistidega ning patsiendi ja tema lähedastega õendusteenuse osutamisel.
  • Kasutab ennastsäästvaid võtteid õe enda vaimse tervise hoidmiseks.
  • Oskab täita õendusdokumentatsiooni kõiki osasid vastavalt kehtivatele nõuetele (õendusanamnees, õenduspäevik,õendusplaan, õendussekkumised protseduuride- ja haavaravilehel ning õendusepikriis) vastavas terviseinfosüsteemis,

  Õppe sisu

  I moodul:

  • Koostöö Haigekassaga ja Terviseametiga, sh seadusandlus, nõuded ruumidele ja töövahenditele.
  • Patsiendikeskne õendustegevus üldhooldekodus. Eakad üldhooldekodus.
  • Meeskonnatöö ja õendustegevuse kvaliteedi tagamine üldhooldekodu patsientidele.
  • TIS ja teised elektroonilised andmebaasid.
  • Surija, suremine ja surm. Surma fakti dokumenteerimine.
  • Hooldekodus kasutatav õendusdokumentatsioon, sh NANDA-I õendusdiagnooside kasutamine praktikas.
  • Nakkustõrje, hügieen, jäätmekäitlus.

   

  II moodul:

  • InterRAI hindamisinstrumendid (hooldekodu keskkonna-, funktsionaalse- ja sotsiaalse seisundi hindamine).
  • Kroonilise haavandi hooldus. Haava/haavandi hindamine ja dokumenteerimine. Traumad ja äkkhaigestumised eakatel.
  • Ravimi kasutamine neelamishäirega patsiendil ja palliatiivravi patsiendil.
  • Õendustöötaja vaimne tervis.

  Jooksvalt igas moodulis:

  • Analüüsitakse õpitu rakendamise oskust õe igapäevatöös, antakse koolitajate poolt vahetut tagasisidet tekkivatele küsimustele ning analüüsitakse iseseisva töö koostamisel tekkivaid/tekkinud küsimusi.
  • Teadmiste edastamisel pööratakse tähelepanu rakendatavatele haridusmetoodikatele, et tagada osalejate õpimotivatsioon täiendavate teadmiste omandamiseks.
  • Koostada õenduslugu ühe üldhooldekodu patsiendi juhtumi baasil (vastavalt Koduõenduloo koostamise juhendile), kasutades NANDA-I õendusdiagnoose ja erinevaid patsiendi seisundi hindamismeetodeid (Bradeni skaala, MORSE skaala, ADL ja vajadusel IADL).

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

   

  Kursuse lõpetamisel väljastatakse osalejale:

  • tunnistus, kui kursuslane on läbinud loengutest vähemalt 48 tundi loengute mahust ning koostanud õendusloo vastavalt koduõendusloo kehtivale juhendile, mis sisaldab õendusanamneesi, -päevikut, -plaani ja -epikriisi., kasutades patsiendi hindamisinstrumente (MORSE skaala, BRADENI skaala, ADL ja IADL), esitanud kirjalikult ja kaitsnud oma töö ning saanud sellele kolleegidelt tagasisidet.
  • tõend, kuhu on märgitud läbitud koolitustundide hulk ja info õendusloo esitamisest, vormistamisest ja aktsepteerimisest.

  Registreerumine: koolitus.hai@gmail.com

   

  MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

 • + KOOLIÕDEDE KOOLITUS

  03.03.2023

  Koolitervishoiuteenust ja kooliõendust reguleerivad õigusaktid. Eesti keeles

  Koolituse eesmärk: Anda ülevaade Eestis kehtivatest koolitervishoiuteenust reguleerivatest õigusaktidest ja tegevusjuhenditest ning dokumenteerimisest.

  Sihtgrupp: kooli- ja pereõed

  Kestvus: 6 akh

  Toimumiskoht: ZOOM keskkond

  Osavõtutasu: 60 EUR

  Registreerumine: kuni 23.02.2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

 • + KOOLITUSED TALLINNAS

  13.10.2023

  Traumad eakatel (lektor Rein Paavo) Eesti keeles

  Koolituse eesmärk:

  - Anda ülevaade traumamehhanismidest eakatel ja tegutsemisest nende korral.

  - Praktiliselt läbi mängida erinevaid eakate kukkumissituatsioone hooldekodus ja arutleda olukordade lahendusi.

   

  Sihtgrupp:  õed (koduõed, pereõed, hooldekodude õed) ja perearstid

  Kestvus: 8 akh

  Toimumiskoht: Järveotsa tee 2, Tallinn

  Osavõtutasu: 90 EUR

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384