Hooldustöötaja (tase 3) koolituse õppekava

Õppeasutus: MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut

Õppekava nimetus:

HOOLDUSTÖÖTAJA,  TASE 3 KOOLITUS

Õppesuunad -

Tervis, sotsiaalteenused

Õppekavarühm

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk -

koolituse läbinu kohustuslikud kompetentsid peavad vastama „KUTSESTANDARD, HOOLDUSTÖÖTAJA, TASE 3“ nõuetele

Sihtgrupp - Erialase kogemusega töötajad

Õpiväljund

Koolituse läbinu

 

- planeerib ja teeb vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;

 

- selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi; jälgib toidu kõlblikkust ja toiduhügieeni, arvestades tervisekaitsenõudeid; arvestab toidu hankimisel abivajaja vajadusi ja soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;

 

- jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel ning vajadusel söödab teda; arvestab kultuuriliste ja religioossete erinevustega toitumistavades ja hoolduses;

 

- hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel ja vajadusel riietab, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;

 

- juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieenitoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid ning vajadusel korraldab iluteenuseid (nt maniküür, pediküür, juuksur);

 

- juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;

 

- sooritab vastavalt juhistele erinevaid hooldustoiminguid (nt kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissageduse, vererõhu ja veresuhkru mõõtmine, lamatiste- ja nahahooldus, sidumised jms), arvestades tervisenäitajaid ja kasutades vastavaid vahendeid; dokumenteerib hooldustoimingud;

 

- hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuse alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite säilitamisel ning manustamisel;

 

- abistab vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;

 

- vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone.

 

- planeerib ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades kaasaegseid koristuspõhimõtteid ja kodukeemia kasutamise nõudeid vastavalt tootja juhistele toote etiketil;

 

- motiveerib abivajajat nendes tegevustes osalema, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi;

 

- kasutab isikukaitsevahendeid;

 

- korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid, pisiparandusi ja olmetehnika remonti.

 

Seos kutsestandardiga: „Kutsestandard, Hooldustöötaja, tase 3“, 2019.

3. Koolituse maht

108 ak.t. Sisaldab 82 tundi teooriat, 10 tundi praktikat, esmaabi 16 tundi.

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse teemad:

 

I moodul – 26 akadeemilist tundi

 • Hooldustöötaja kutse-eetika ja  kutse omistamise põhimõtted – 2 ak.t
 • Hooldustegevuse  alused, sotsiaal- ja hooldusteenuste korraldamine – 4 ak.t
 • Üldteadmised ravimitest (sh. säilitamine, hoiustamine jne). Ravimite manustamine – 2 ak.t
 • Elamistoimingud  (ülevaade elamistoimingutest)- 2 ak.t
 • Hooldusplaan ja selle koostamine – 4 ak.t
 • Hooldustoimingud erinevate haiguste puhul. Õe abistamine  õendustoimingute teostamisel – 8 ak.t
 • Eaka tervis  ja toimetulek – 2 ak.t
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine. Seksuaalkäitumise toetamine – 2 ak.t + praktika
 • Praktika 2 ak.t.

II moodul – 24 akadeemilist tundi

 • Hooldatava abistamine elamistoimingutes ja hooldusega seotud toimingute läbiviimine – 8 ak.t
 • Aktiviseerivad tegevused – 4 ak.t
 • Töö erivajadustega inimestega – 4 ak.t
 • Abivajava inimese toitumine ja toitumise jälgimine – 4 ak.t
 • Surija hoolduse põhimõtted (keda loetakse surijaks). Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel– 4 ak.t
 • Praktika 4 ak.t.

III moodul – 20 akadeemilist tundi

 • Arengupsühholoogia – 4 ak.t
 • Hooldatava ja tema omastega suhtlemine – 4 ak.t
 • Ergonoomika – ergonoomilised töövõtted ja põetus – hooldus- ja liikumis abivahendid – 8 ak.t
 • Majapidamistööde korraldamine – 4 ak.t
 • Praktika 4 ak.t

IV moodul – 12 akadeemilist tundi

 • Hooldus psüühika- ja käitumishäirete korral 8 ak.t
 • Iseseisva töö ja praktikas kogetud juhtumite arutelu koolitusel läbitud teemade põhjal – 4 ak.t
 • Esmaabi 16 ak.t (auditoorne õpe)

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

Õppija on osalenud vähemalt 80% veebipõhistes tundidest ning 90% praktikatundidest. Ta on sooritanud kõik testid (kirjalikud, suulised) ja praktilised tööd ning läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekeskkond ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppekeskkond on puhas, osalejatele sobiva temperatuuriga ning mõjub koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt. Koolitusruumides on õppetööks sobiv valgustus ning täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta.

Teoreetilise õppe läbiviimiseks on koolitusruumid varustatud kaasaegse esitlustehnikaga.

Kui õpe korraldatakse distantsõppena, siis võetakse kasutusele üldtunnustatud  veebikonverentsi tarkvara, mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit

5.Koolitaja andmed

Ilve-Teisi Remmel -

lõpetas Tallinna Meditsiinikoolis velskri eriala, töötas erinevates ametites: velsker, polikliiniku vanemõde, ülemõde, õendusala juhtivspetsialist, tegevjuht; kuulub  Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi  juhatusse ja SA Tallinna Koolitervishoid nõukogusse. Eesti Õdede Ühingu president 1988- 2002, Balti riikide õdede ühingu president 1990 – 1993, AS Medicum PAK nõukogu liige. Koduõenduse rajaja ning õenduse edendaja. Lektor alates 1988.

 

Anne Voit -

lõpetas TTK õenduse eriala (rakenduslik kõrgharidus),  töötas Tallinna Kiirabis  õde- brigaadijuhina, erakorralise õena, tervise õena,  töötas õena Soomes, Medicumis pereõena. Töötab OÜ-s TNP Konsultatsioonid  õendusjuhina, koduõenduses ja Iru Hooldekodus. Lektor alates 2000.a

 

Mihhail Muzõtšin -

kõrgharidus (arst, rahvatervise magistri kraad), töötas Terviseametis arst-epidemioloogina, peadirektori asetäitjana järelevalve alal. Lektor alates 1996.a

 

Lektorite koosseis varieerub sõltuvalt sihtrühma koosseisust ( Koolitajate kvaliteet tugineb vastavale erialasele haridusele; töökogemusele; täiskasvanute koolitamise kogemusele/printsiipide tundmisele või kutsele).

 

 

Õppekava koostaja

Anu Laul, Ilve-Teisi Remmel

2019.a

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384